Daiktavardžių linksniavimas

Склонение литовских существительных

VIENASKAITA / ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО


V. (Nom.)
kas?


K. (Gen.)
ko?


N. (Dat.)
kam?


G. (Acc.)
ką?


Įn. (Inst.)
kuo?


Vt. (Loc.)
kur? kame?


Š. (Voc.)
1 linksniuotė

-(i)as, -is, -ys
namas, kelias, brolis, kambarys

-(i)o
namo, kelio, brolio, kambario

-(i)ui
namui, keliui, broliui, kambariui

-(i)ą, -į
namą, kel, brolį, kambarį

-(i)u
namu, keliu, broliu, kambariu

-e, -yje
name, kelyje, brolyje, kambaryje

-e, -i, -y
name, broli, kambary
2 linksniuotė

-(i)a, -ė
knyga, vyšnia, gatvė


-(i)os, -ės
knygos, vyšnios, gatvės


-(i)ai, -ei
knygai, vyšniai, gatvei


-(i)ą, -ę
knygą, vyšn, gatvę


-(i)a, -e
knyga, vyšnia, gatve


-(i)oje, -ėje
knygoje, vyšnioje, gatvėje

-(i)a, -e
knyga, vyšnia, gatve
3 linksniuotė

-is
pilis, dantis


-ies
pilies, danties


-iai, -iui
piliai, dančiuipilį, dantį


-imi
pilimi, dantimi


-yje
pilyje, dantyje


-ie
pilie, dantie
4 linksniuotė

-(i)us
sūnus, vaisius


-(i)aus
sūnaus, vaisiaus


-(i)ui
sūnui, vaisiui


-(i)ų
sūnų, vais


-(i)umi
sūnumi, vaisiumi


-(i)uje
sūnuje, vaisiuje


-(i)au
sūnau, vaisiau
5 linksniuotė

-uo, -ė
akmuo, sesuo,duktė


-en-s, -er-s
akmens, sesers,
dukters

-en-iui, -er-iai
akmeniui, seseriai,
dukteriai

-en-į, -er-į
akmenį, seserį, dukterį


-en-iu, -er-ia
akmeniu, seseria,
dukteria

-en-yje, -er-yje akmenyje, seseryje,
dukteryje

-en-ie, -er-ie
akmenie, seserie,
dukterie
DAUGISKAITA / МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО


V. (Nom.)
kas?


K. (Gen.)
ko?


N. (Dat.)
kam?


G. (Acc.)
ką?


Įn. (Inst.)
kuo?


Vt. (Loc.)
kur? kame?


Š. (Voc.)
1 linksniuotė

-(i)ai
namai, keliai, broliai,
kambariai

-(i)ų
namų, kel, brol,
kambar

-(i)ams
namams, keliams,
broliams, kambariams

-(i)us
namus, kelius, brolius,
kambarius

-(i)ais
namais, keliais, broliais, kambariais

-(i)uose
namuose, keliuose,
broliuose, kambariuose

-(i)ai
namai, keliai, broliai,
kambariai
2 linksniuotė

-(i)os, -ės
knygos, vyšnios, gatvės


-(i)ų
knygų, vyšn, gatv


-(i)oms, -ėms
knygoms, vyšnioms, gatvėms

-(i)as, -es
knygas, vyšnias, gatves


-(i)omis, -ėmis knygomis, vyšniomis, gatvėmis

-(i)ose, -ėse
knygose, vyšniose,
gatvėse

-(i)os, -ės
knygos, vyšnios, gatvės
3 linksniuotė

-ys
pilys, dantys


-ių
pil, dantų


-ims
pilims, dantims


-is
pilis, dantis


-imis
pilimis, dantimis


-yse
pilyse, dantyse


-ys
pilys, dantys
4 linksniuotė

-ūs, -iai
sūnūs, vaisiai


-(i)ų
sūnų, vais


-ums, -iams
sūnums, vaisiams


-(i)us
sūnus, vaisius


-umis, -iais
sūnumis, vaisiais


-(i)uose
sūnuose, vaisiuose


-ūs, -iai
sūnūs, vaisiai

5 linksniuotė

-en-ys, -er-ys
akmenys, seserys, dukterys

-en-ų, -er-ų
akmenų, seserų, dukterų

-en-ims, -er-ims akmenims, seserims, dukterims

-en-is, -er-is
akmenis, seseris, dukteris

-en-imis, -er-imis akmenimis, seserimis, dukterimis

-en-yse, -er-yse akmenyse, seseryse, dukteryse

-en-ys, -er-ys
akmenys, seserys, dukterys
Предлоги:
Kilmininko (Gen.): ant, be, dėl, iki, iš, nuo, po, prie, tarp, už, virš
Galininko (Acc.): apie, į, pagal, pas, per, po, prieš, pro, už
Įnagininko (Inst.): po, su